CONTRACT de PRESTĂRI SERVICII

(nr/data zz.ll.aa) 

S.C. D’AVID SERVICII S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Blvd Tineretului  nr. 51, Bl. 64, Sc. 1, Ap. 27, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. J40/7716/2003, CIF RO15496779, având cont la Banca Transilvania, IBAN RON: RO33 BTRL 0430 1202 N134 73XX, legal reprezentată de Magda Burcovschi în calitate de Administrator,
în calitate de Prestator,

pe de o parte,

și

[…]

în calitate de Beneficiar/ Client,

de cealaltă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

 1. OBIECT ȘI SCOP:

1.1 Prestatorul se obligă să furnizeze Beneficiarului, iar acesta se obligă sa plătească servicii de design specializat:

1.1.1 – servicii de creare fonturi (concepere comunicare vizuală prin crearea unui design unitar de litere pentru întreg alfabetul limbii române;

1.1.2 – servicii de artwork (design grafic specific publicațiilor, machetare și tehnoredactare computerizată pretabile pentru ștanțele existente ale ambalajele/ etichetele clientului);

1.1.3 – servicii de grafică pentru logo și identitate vizuală (creare logo / logotype / logomark, lait motiv vizual /key-visual, paletar coloristic, formă, figură, dinamică și echilibru unitare);

1.1.4 – servicii de design de produs (sticlă, metal, plastic, lemn, piatră, rășină, cristal, argilă, ceară, CX 5) – fără punere în manoperă, doar prototipare în 3D;

1.1.5 – servicii de design de ambalaj și etichetă de produs (creare design de ștanțe pentru ambalaje și etichete pentru suporturi de hârtie, duplex, cartoane speciale, abțibilduri, lemn, pvc, PET, Tetrapak, metal) – fără punere în manoperă, doar prototipare în 3D;

1.1.6 – audit de design (consultanță și consiliere în managementul procesului de design grafic, cercetare piață pe produse similare, dezvoltare de produs etc)

conform cererilor din Anexe.

1.2 Prestatorul se obligă să furnizeze Beneficiarului, iar acesta se obligă sa plătească servicii de consultanță în comunicare:

1.2.1 – servicii de branding (construcție ideologică: valoare afectivă, misiune și viziune a unei mărci) – servicii de consultanță strategică de comunicare vizuală;

1.2.2 – servicii strategice de rebranding (analiză, refacere, ajustare, identificare esență și profunzime a brandului existent);

1.2.3 – servicii de creare de conținut text cu caracter publicitar care vor însoți materialele de comunicare vizuală (copywriting),

conform cererilor din Anexe.

1.3 Prestatorul se obligă să furnizeze Beneficiarului, iar acesta se obligă sa plătească servicii de consultanță în comunicare vizuală:

1.3.1 – servicii fotografice (casting, scenariu, fotografiere, editare și procesare),

1.3.2 – servicii audio-video (casting, întocmire brief, scenariu, înregistrare audio/video, editare și procesare materiale audio/video, producție audio/video),

1.3.3 – servicii de grafică animată (film de scurt metraj prin procedeul desenului animat, scenariu și storyboard, editare și procesare). Nu cuprinde și ilustrație muzicală, sunete sau compoziție muzicală),

conform cererilor din Anexe.

1.4 Prestatorul se obligă să furnizeze Beneficiarului, iar acesta se obligă sa plătească servicii tipografice si/sau design aplicat in diverse forme, pe diverse suporturi:

1.4.1 – servicii tipografice (pregătire pentru tipar offset și digital, serigrafie, embosare, liminare, foliere ș.a.)

1.4.2 – servicii de grafică aplicată pe diverse suporturi (colantări auto, vitrine, POS ș.a.)

conform cererilor din Anexe.


 1. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract intră in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si va fi considerat încheiat la data stingerii integrale a obligațiilor reciproce ale partilor stipulate in Anexe.


 1. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1. Prețul serviciilor furnizate de Prestator în temeiul prezentului contract este de stipulat în Anexe, sumele facturate vor fi detaliate, la care se vor adăuga cota TVA.

3.2. După caz, la prețul inițial se va adăuga valoarea prestațiilor suplimentare, care se factureaza conform prevederilor art. 1.1, 1.2, 1.3. și 1.4.

3.3. Prețurile sunt exprimate in EUR, iar plățile se fac în RON (Lei), la curs BNR din data facturării;

3.4. Prețurile pe durata contractului, nu pot fi majorate decât prin acordul părților sau în situatiile anume prevăzute în Contract

3.5. Prețurile afișate în acest website includ TVA, dar conform Contractului care guvernează relația comercială vor fi detaliate atât în anexele acestuia cât și în facturile emise către Benefiar.


 1. CONDIȚII DE PLATĂ:

4.1 Livrarea serviciului comandat are loc cand se achită suma stabilită în contract, prin Anexe;

4.1.1. Livrarea se poate face la sediul Beneficiarului: produse finite sau pe suport digital CD (după caz), împreună cu un Proces verbal de Predare-Primire.

4.1.2. Livrarea se poate face și prin internet, dacă se face dovada plății intergrale

4.1.3. Livrarea se poate face prin actualizarea online a mediilor de comunicare stabilite de comun acord în Anexe

4.2 Livrarea se poate face la sediul beneficiarului impreuna cu Proces verbal de Predare-Primire, prin curier, cu confirmare de primire sau direct la tertii colaboratori.

4.3 Pretul Serviciilor va fi platit de Beneficiar in contul Prestatorului, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea prezentului Contract, pe baza de factura fiscala.

4.4 In cazul intirzierilor de plată, Beneficiarul este obligat la plata unei penalitati de 0.25% pe zi de intirziere din valoarea restanta calculata in moneda EUR pentru primele 30 zile si de 0,5% pentru fiecare zi care depaseste acest termen. Cuantumul penalitatilor poate depasi valoarea facturii neachitate.

4.5 Avans plata servicii: se poate plati un avans de 50% din total suma, in ziua semnarii prezentului Contract, plata efectuandu-se prin Ordin de Plata sau numerar. Restul de plata se va achita in ziua predarii materialelor.

4.6 Pentru serviciile prestate lunar (tip abonament) plata se face pana la sfarsitul lunii, prin Ordin de Plata sau numerar, conform Facturii fiscale emise pentru luna in curs.


 1. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1 Prestatorul este obligat:

5.1.1. Să furnizeze pachetul de servicii care face obiectul contractului in conditiile de calitate;

5.1.2. Să finalizeze activitatile in conformitate cu Contractul. In cazul in care vor exista intarzieri in primirea informatiilor de la Beneficiar catre Prestator, termenul de livrare a materialelor se va prelungi in functie de timpul necesar prestarii seviciului, valoarea totala a contractului ramanand neschimbata.

5.1.3. Să-l informeze operativ pe Beneficiar cu privire la faptele/evenimentele care ar putea influenta realizarea obligatiilor Prestatorului, si sa actioneze impreuna cu acesta pentru gasirea solutiilor necesare asigurarii bunei desfasurari a activitatilor.

5.1.4. Să ia masuri operative de remediere a eventualelor neajunsuri referitoare la calitatea serviciilor semnalate de Beneficiar, pe durata derularii contractului.

5.1.5 Prestatorul nu se obligă in nici un fel asupra drepturilor de autor, drepturi patrimoniale de folosinta si/sau provenienta a surselor predate de catre Beneficiar care, prin editare sau prelucrare fac obiectul acestui contract.

5.2 Prestatorul se obliga sa restituie bani platiti de catre Beneficiar doar în conditiile care:

5.2.1 Serviciul de creație grafică nu este mulțumitor pentru Beneficiar cu propunerile pe care Prestatorul le prezintă;

5.2.2 Beneficiarul nu este multumit de comunicarea intre parti, astfel perioada estimata intitial și prevăzută în contract se extinde considerabil;

5.2.3 Mesajele Beneficiarului nu sunt intelese in esenta si fac scopul unei corespondente indelungate care grevează procesul de desfășurare al etapelor proiectului din contract.

Astfel, Prestatorul se obligă sa returneze suma platita in avans, mai putin 30% din valoare, acest procent acoperind timpul și administrarea resurselor proprii alocat acestui proiect contractat.

5.3 Beneficiarul este obligat:

5.3.1 Sa plateasca contravaloarea pachetului de servicii contractat cu Prestatorul, pe baza facturilor prezentate de acesta, in conditiile cap. 4.

5.3.2 Sa puna la dispozitia Prestatorului toate sursele (informatiile, datele, materialele) convenite de parti necesare conceperii, elaborarii/ infaptuirii si finalizarii in bune conditii a Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, precum si eventualele modificari intervenite ulterior transmiterii in ceea ce priveste sursele (informatiile, datele, materialele) respective, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de termenul limita.

5.3.3 Sa semnaleze eventualele neajunsuri constatate in ceea ce priveste modul de asigurare de catre Prestator a servicilor contractate, pe masura aparitiei acestora.

5.3.4 Să poarte corespondenta cu Prestatorul, la solicitarile acestuia, sa aiba mesaje clare si fara echivoc, sa transmită in timp util informatiile cerute pentru o buna desfasurare a proiectului

5.3.5 Să nu tergiverseze durata etapelor în procesul de design, să transmită în timp util date și surse pe care Prestatorul trebuie să le integreze în etapele procesului de design specializat, servicului de branding sau publicitate și să nu se prevaleze de Art. 5.2 ca scuză pentru a nu onora înțelegerea contractuală.


 1. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI

6.1.  O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti, sa faca cunoscut continutul contractului unor terte parti, in afara persoanelor implicate in realizarea contractului si nici sa utilizeze informatiile si documentele apartinand celeilalte parti la care are acces in virtutea derularii contractului in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale, sub sanctiunea de daune interese echivalente cu prejudiciul suferit de co-contractant.

6.2.  Prestatorul se obliga sa nu faca publice, sub nici un aspect, forme intermediare ale procesului de Creatie si/sau Executie grafica pana la finalizarea si achitarea proiectului. Prestatorul are dreptul de a prezenta lucrarile doar in cadrul unui portofoliu personal, reflectand activitatea pe care o presteaza, numai dupa ce proiectul a fost finalizat si achitat contravaloric de catre Beneficiar.


 1. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

7.1. In cazul neexecutarii sau executarii cu intarziere de catre Prestator a obligatiilor esentiale prevazute in Contract, Beneficiarul va cere Prestatorului printr-o notificare scrisa sa remedieze situatia in termen de cel mult 5 zile.

7.2. Nerespectarea de catre Prestator a obligatiilor cu termene, constatata prin documente scrise, se penalizeaza cu 0.1% din valoarea serviciilor in cauza, pentru fiecare zi de intarziere.

7.3. Contractul se reziliaza de drept in situatia in care:

–  impotriva uneia dintre parti se declanseaza procedura falimentului sau reorganizarii judiciare

– una dintre parti intra in procedura de dizolvare

7.4. Cu exceptia situatiilor anume prevazute in contract, Contractul poate fi reziliat numai prin acordul partilor.

7.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante, daca nu va fi din vina Prestatorului.


 1. FORTA MAJORA:

8.1. Niciuna dintre parti nu va  raspunde pentru neexecutarea la termen sau/si pentru executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a obligatiilor prevazute in prezentul Contract daca aceasta neexecutare sau executare necorespunzatoare este datorata unor cauze, conform legii, constituie forta majora

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 3 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile pentru limitarea consecintelor acestuia


 1. LITIGII:

9.1. Orice dispute intre parti cu privire la interpretarea, executarea si efectele acestui Contract vor fi rezolvate pe cale amiabila, prin conciliere directa, care va avea loc la sediul Beneficiarului.

9.2. In cazul in care disputa persista si partile nu au ajuns la vreo alta intelegere sau daca obligatiile asumate cu ocazia concilierii directe nu au fost respectate intocmai, solutionarea disputei se va efectua de catre instanta judecatoreasca in a carei arie teritoriala de competenta se afla sediul Beneficiarul.


 1. NOTIFICARI SI COMUNICARI

10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare sau comunicare transmisa de una dintre parti celeilalte va fi valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresele de mai jos:

SC D’AVID SERVICII SRL, cu adresa in: Blvd Tineretului 51, Bl 64, Ap 27, Bucuresti 4, 040352

[…]

10.2. Comunicarile transmise prin fax se considera primite in ziua urmatoare celei in care au fost expediate. Eventualele notificari/comunicari verbale se iau in considerare daca sunt confirmate in scris, printr-una dintre modalitatile prevazute mai sus.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

10.4. Notificarile adresate prin posta electronica (e-mail) vor fi luate in considerare doar daca sunt confirmate de primire.


 1. CLAUZE DIVERSE:

11.1. Anexele fac parte integranta din prezentul Contract. Oferta Prestatorului acceptata de catre Beneficiar si/sau dupa caz, Comanda Beneficiarului acceptata de catre Prestator constituie parte integranta din contract.

11.2. Acest Contract reprezinta intreaga intelegere si vointa a partilor referitoare la aspectele reglementate si va prevala asupra oricarei intelegeri anterioare si asupra tuturor promisiunilor, declaratiilor, garantiilor sau altor afirmatii, scrise sau orale, facute de catre sau in numele uneia dintre parti de catre cealalta parte sau incluse in orice document inmanat de una dintre parti celeilalte, privind astfel de aspecte.

11.3. In cazul in care una sau mai multe dintre prevederile prezentului Contract devin, din oricare motiv, inaplicabile, ilegale sau in alt fel nevalabile, conform legii care guverneaza acest Contract sau executarea sa, aceasta nelegalitate sau nevalabilitate nu va afecta nici o alta dispozitie a prezentului Contract, iar acest Contract va fi interpretat ca si cand astfel de dispozitii ilegale sau nevalabile nu ar fi fost incluse.

11.4 Fiecare persoana care semneaza acest Contract in numele uneia dintre parti, declara si garanteaza, sub sanctiunile prevazute de lege, ca este pe deplin imputernicita sub aspect legal sa semneze acest Contract si ca a intreprins toate masurile necesare pentru a autoriza semnarea prezentului Contract.

11.5. Neexercitarea de catre Parti a vreunuia dintre drepturile sale prevazute in prezentul Contract nu va putea fi interpretata in sensul ca ar fi renuntat la acest drept

11.6. Prezentul contract este guvernat de legea romana.

11.7. Acest Contract nu poate fi completat, interpretat sau modificat in orice alt mod decat prin intermediul unui act aditional corespunzator, semnat de reprezentantii pe deplin autorizati ai fiecareia dintre parti.

11.8. Prezentul Contract intra in vigoare de la data semnarii de catre ambele parti. Documentul contine 4 pagini A4, este redactat si semnat in 2 exemplare, semnate si stampilate de parti pe fiecare pagina, fiecare parte primind  un exemplar.

Prestator,

Magda Burcovschi,

Administrator

D’AVID SERVICII S.R.L.


 

ANEXA 1 – Contract de confidențialitate

CONTRACT de PRESTĂRI SERVICII

(nr/data zz.ll.aa) 

 

D’AVID SERVICII SRL, în calitate de Prestator, a stabilit o intelegere cu […], in calitate de Beneficiar, cu privire la prestarea activitatilor de grafică și design specializat si/sau consultanta de marketing si comunicare pentru prestarile de servicii din Contract, fie partial sau integral. Pentru a avansa discutiile, iar Prestatorul sa poata desfasura aceste activitati, Beneficiarul va trebui sa dezvaluie informatii pe care le considera confidențiale și proprietare.

Prestatorul este de acord sa pastreze caracterul confidential al informatiilor si sa nu le transmita altor parti neimplicate, sa nu faca duplicat si sa nu foloseasca informatiile in alt scop decat cel destinat activitatilor curente sau viitoare legate de prezentul Contract, fara un consens anterior, in scris, din partea Beneficiarul.

In aceeasi conexiune, Beneficiarul este de accord sa transmita toata informatia numai reprezentantilor care au nevoie sa acceseze informatia pentru scopurile mentionate mai sus si care au luat in cunostinta obligatiile impuse prin acest act. d’Avid Servicii  este de acord sa-si informeze reprezentantii, angajatii si/sau colaboratorii si sa le impuna obligatiile din acest act.

Partile sunt de acord ca obligatiile nu se vor aplica informatiilor specifice care:

– erau deja cunoscute de Prestator, evidentiat in scris sau electronic, la momentul primirii lor de la Beneficiar, sau in timpul desfasurarii proiectului; (in timpul dezvoltarii proiectului care face obiectul acestui Contract, Beneficiarul prezinta argumente, in mod public sau restrans, care sa reflecte cifre, informatii despre piata concurentiala, oportunitati sau strategii de dezvoltare corporatista etc, si care, nu vor fi guvernate de specificatiile din aceasta Anexa).

– sunt, sau mai tarziu devin publice printr-o greseala sau printr-un act al Beneficiarului.

– sunt licit furnizate de catre Beneficiar, fara restrictii sau clauze de confidentialitate.

Obligatiile de mai sus sunt valabile pe o durata nedeterminata. Toate documentele pe care Beneficiarul le considera pertinente pt informarea Prestatorului, precum si cererea expresa a unor informatii vizand proprietatea, cultura si startegia companiei Beneficiarului de catre Prestator, vor purta antetul „Confidential”. Acest titlu al documentelor confera garantie Beneficiarului si obliga Prestatorul la Confidentialitate. Acest contract de confidentialitate este valid pentru activitatile prestate mentionate mai sus, precum si pentru alte activitati similare pe care Prestatorul le-ar putea desfasura pentru diferite proiecte stipulate in acest Contract sau in alte Anexe.

Acest contract de confidentialitate va fi guvernat si explicabil conform legilor din Romania.

Acest contract de confidentialitate va fi semnat de fiecare dintre angajatii Prestatorului implicati in semnarea prezentului contract. Aceasta Anexa a fost semnata in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte care semneaza.

Prestator,

Magda Burcovschi,

Administrator

D’AVID SERVICII S.R.L.


ANEXA 2

CONTRACT de PRESTARI SERVICII

(nr/data zz.ll.aa)

Prin prezenta Anexa, Prestatorul ofera urmatoarele servici:

Tarife exprimate în EUR

Timpul de executie: …. zile lucrătoare, după semnarea Contractului, începând cu data în care se livrează de către Beneficiar sursele de identitate vizuală, Conform Art. 5.2.

1 Eur = … Lei (Curs BNR la data semnării)

Aceasta Anexa a fost semnata in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte care semneaza.

Prestator,

Magda Burcovschi,

Administrator

D’AVID SERVICII S.R.L.