CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR
Nr.: …….. / …………..

 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie astăzi ……………………… între:

 • Dl. CIPRIAN BURCOVSCHI
  cu domiciliul in ……………………… identificat(a) cu actul de identitate seria……………………… nr. ……………………… eliberat de ……………………… CNP ………………………, in calitate de CEDENT,

și

 • ………………………………………………, cu sediul in …………………………………………………., str……………………………………..nr. ……….., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. ………………………., cod de inregistrare fiscala ……………………… reprezentata legal de catre ……………………………………, in calitate de CESIONAR,

denumite in continuare impreuna „Părțile” și fiecare „Partea”,

a intervenit prezentul Contract de inchiriere („Contractul”), in urmatoarele conditii:

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl constituie cesiunea drepturilor patrimoniale și a drepturilor conexe asupra operelor de creație ale CEDENTULUI reprezentând grafică și design specializat:

2a – creare fonturi
> creare desenului unui corp de literă unicat sau crearea unui set de litere / design unitar pentru întreg alfabetul limbii române;

2b – artwork
> design grafic specific publicațiilor, machetare, paginare și tehnoredactare computerizată,
> „fotoșopare” > editare digitală a fotografiilor digitale sau pe cele de pe suport clasic (celuloid) negative sau diapozitive,
> pregătirea fișierelor pentru orice tip de tipar sau alte procedee de aplicare pe diverse suporturi (serigrafie, decalcomanie, tăiere laser, brodare, gravare ș.a.)
> vectorizarea elementelor figurative cu scopul de a reda nealterat imaginea, indiferent de nivelul de scalare a acesteia;

2c – grafică pentru identitate vizuală
>
creare identitate vizuală corporativă
siglă, logo/ logotype/ logomark;
laitmotiv vizual/ key-visual,
mascotă,
schemă de culori cu paletar cromatic complet (analog/ monocromatic / complementaritate / compoziție / umbre pentru perspective),
design decorativ indoor/aoutdoor: formă, figură, dinamică și echilibru unitare,
> creare identitate vizuală personală (monogramă, stemă, blazon, siluete și alte elemente heraldice)

2d – design de produs
> simulare grafică și modelare 3D pentru diverse materiale (sticlă, metal, plastic, lemn, piatră, rășină, cristal, argilă, ceară, CX5) – fără punere în manoperă;

2e – design de ambalaj și etichetă de produs
>
creare desenului de ștanțe pentru ambalaje și etichete,
> design personalizat cu imagistică identitară și simulare grafică pentru diverse suporturi (hârtie, duplex, cartoane speciale, abțibilduri, lemn, pvc, PET, Tetrapak, metal) – fără punere în manoperă;

2f – examinare de specialitate
> consultanță în managementul procesului de proiectare,
> raport după procesul de cercetare de piață pentru similaritatea desenului, modelului sau a identității vizuale
> audit de design

conform cererilor din Anexe.

Drepturile patrimoniale cedate, care nu mai necesită nici o altă autorizare ulterioară în afara prezentului contract și care au  semnificatia prevăzută de Legea privind drepturile de autor, includ:

 • reproducerea operei;
 • distribuirea operei;
 • importul în vederea comercializarii pe piața internă a copiilor realizate, cu consimțământul autorului, după operă;
 • închirierea operei;
 • împrumutul operei;
 • comunicarea publică, direct sau indirect a operei;
 • radiodifuzarea operei;
 • retransmiterea prin cablu a operei;
 • realizarea de opere derivate.

Drepturile conexe pe care CEDENTUL le cedează CESIONARULUI, fără nici o altă autorizare ulterioară se referă la:

 • dreptul la reproducere și expunere publică a oricărei opere derivate;
 • dreptul de a traduce, adapta, transforma opera derivată.

CEDENTUL îl garantează pe CESIONAR că opera este creația sa, este originală și deține toate drepturile asupra ei.

 1. TERITORIALITATE

CEDENTUL cedeaza CESIONARULUI drepturile patrimoniale si drepturile conexe pe teritoriul României, neexclusiv.

 1. OBLIGAȚIILE CEDENTULUI

CEDENTUL se obliga sa transmita CESIONARULUI drepturile sale patrimoniale si conexe pe toata perioada derularii Contractului. Transmiterea drepturilor patrimoniale asupra operei create opereaza la data predarii acestora.

 1. OBLIGAȚIILE CESIONARULUI
  • CESIONARUL se obligă să primească operele create de autorul-cedent și să achite acestuia la termenul prevăzut la punctul 6, remunerația ce i se cuvine pentru operele predate.
  • CESIONARUL nu are dreptul să transmită altor persoane cu titlu gratuit sau oneros ori cu orice alt titlu drepturile patrimoniale asupra operelor ce fac obiectul prezentului contract, fără acordul prealabil al autorului.
 1. PREȚUL CONTRACTULUI

Remunerația cuvenită CEDENTULUI pentru operele sale este de consemnate în Anexe, iar plata se va face prin virament bancar începând cu data semnării prezentului contract.

 1. TERMENUL CONTRACTULUI

Termenul de cedare este de ……… ani și intră în vigoare la data de semnării prezentului Contract.

 1. REZILIEREA CONTRACTULUI

Contractul se reziliază de către oricare dintre părți în cazul neîndeplinirii de către cealaltă parte a obligațiilor contractuale.

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract încetează prin reziliere pentru

 • neîndeplinirea obligațiilor, cu o notificare prealabilă în termen de 5 zile calendaristice;
 • denuntare unilaterală, cu un preaviz de 15 zile calendaristice;
 • CESIONARUL nu utilizeaza drepturile ce fac obiectul Contractului sau le utilizeaza intr-o masura insuficienta si daca, prin aceasta, interesele justificate ale CEDENTULUI-autor sunt afectate considerabil, fara culpa sa si daca au trecut doi ani de la data incheierii Contractului;
 • de comun acord.
 1. NOTIFICĂRI
  • În înțelesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil indeplinita daca va fi transmisa acestei ultime parti la adresa mentionata la inceputul prezentului contract.
  • Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de niciuna din parti, daca nu sunt confirmate in scris.
 1. ALTE CLAUZE
  • Eventualele litigii nascute din interpretarea sau executarea prezentului contract, vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in caz contrar, de catre instantele judecatoresti competente.
  • Forța majora inlatura raspunderea partii care o invoca. Cazul fortuit nu este cauza exoneratoare de raspundere pentru partea care il invoca.
  • Orice modificare a prezentului Contract se face in scris, prin acordul partilor.

Prezentul contract are un număr de …… pagini și s-a încheiat astăzi ………………………, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte

            CEDENT,                                                                         CESIONAR,

Ciprian BURCOVSCHI